نوار عصب عضله برای تشخیص مشکلات عصب و ماهیچه

الکترومیوگرافی (EMG) یک روش تشخیصی است برای سنجش سلامت عضله ھا و سلول ھای عصبی که این عضله ھا را کنترل می‌کنند (اعصاب حرکتی). اعصاب حرکتی وظیفه انتقال سیگنال ھای الکتریکی را دارند که سبب انقباض عضله ھا می‌شود. ای ام جی این سیگنالھا را به شکل نوار، صدا یا داده ھای عددی درمی آورد تا متخصص مورد نظر آنها را تفسیر کنند. در روش ای ام جی از وسیله ھایی به نام الکترود استفاده می‌کنند تا سیگنال ھای الکتریکی را شناسایی و انتقال دھند. حین آزمایش الکترومیوگرافی سزونی، الکترود سوزنی به طور مستقیم وارد عضله می‌شود تا پیام ھای الکتریکی را در عضله مورد نظر ثبت کند.

در آزمایش سرعت انتقال عصبی (NCV) یکی دیگر از روش ھای ای ام جی، برای اندازه گیری سرعت و قدرت (سیگنالھایی که در دو یا چند نقطه از عضله در حال حرکت ھستند، از الکترود ھای چسبیده به پوست) الکترودھای سطحی استفاده می‌کنند.

با اینکه گردن درد، کمردرد، ضعف ھای عضلانی، بی حسی بدن می‌توان علل مختلفی داشته باشد، ممکن است این علائم ناشی از بیماری یا آسیب اعصابی یا ناشی از اختلال فعل و انفعال اعصاب با عضله ھا باشد. دکتر مغاری در قزوین برای ارزیابی سلامت عصب و عضله آزمایش ھای الکترومیوگرافی (ای ام جی) و سرعت انتقال عصبی (ان سی وی) را پیشنهاد می دھد. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو نوبت با شماره 02833323304 تماس حاصل فرمایید.

آیا من به آزمایش ھای ای ام جی- ان سی وی نیاز دارم؟


متخصص یا پزشک مراقبتھای اولیه شما میتواند تشخیص دھد که آیا شما مورد خوبی برای انجام این آزمایش ای ام جی – ان سی وی ھستید یا نه.

 

آزمایش برای سلامت عصب و عضله

 

زمانی که شما نشانه‌هایی یا علائمی داشته باشید که بیانگر اختلال عصبی یا عضلانی باشد، پزشک شما میتواند آزمایش ای ام جی – ان سی وی تجویز کند.

این علائم میتواند شامل: سوزش یا مور مور شدن، بیحسی، ضعف، عضله درد یا گرفتگی عضله، انواع خاصی از درد عضله.

نتایج آزمایش ای ام جی – ان سی وی میتواند اختلال عصبی، اختلال عضلانی یا مشکل در انتقال سیگنال الکتریکی بین عصب و عضله را نشان دھد.

از الزامات تشخیص و جلوگیری از عوارض نتایج آزمایشات ای ام جی – ان سی وی میتوان موارد ذیل را نام برد:

 • اختلالات عضلانی مانند پلیمایوستیس یا دیستروفی عضلانی
 • بیماریھایی که بر روی عضله و عصب تأثیر میگذارند مانند میاستنیگراویس
 • اختلالات عصبی قسمت بیرونی ستون فقرات (اعصاب محیطی) مانند سندروم تونلکارپال یا نوروپاتی محیطی
 • اختلالاتی که بر روی اعصاب حرکتی مغز و ستون فقرات تأثیر میگذارد، مانند اسکرولوز جانبی آمینوتر وفیک یا فلج اطفال
 • اختلالاتی که بر روی ریشه ھای عصبی تأثیر میگذارد، مانند دیسک کمر و ستون فقرات آزمایش ای ام جی – ان سی وی ھمچنان میتوانند بھبود شرایط شما را از آسیب عصبی نیز نشان دھد.

نحوه انجام نوار عصب و عضله در قزوین


ای ام جی – ان سی وی یک روش تشخیص کم خطر و پیچیدگی کمتری دارد. زمانی که الکترود سوزنی وارد عضله میشود احتمال خونریزی، عفونت و جراحت عصبی بسیار کم است.

 • پزشک خود را از تمام داروھا، ویتامینھا، مکملھا و گیاه درمانی ھای خود در جریان قرار دھید. برخی از داروھا ممکن است روی نتایج آزمایش شما تأثیر بگذارد. قبل از انجام این آزمایش نباید بعضی از داروھا را مصرف کنید. اگر از داروھای رقیق کننده ی خون مانند وارفارین (کمادین)، یا کلوپیدوگرل (پلاویکس)، یا آسپرین استفاده میکنید پزشک شما از استفاده یا عدم استفاده این داروھا قبل از آزمایش شما را مطلع میکند. در صورت دارا بودن دستگاه تنظیم‌کننده ضربان قلب یا ھر وسیله الکتریکی دیگری، پزشک یا متخصص خود را قبل از آزمایش با خبر کنید.
 • لباس گشاد و راحت بپوشید تا عضلات و اعصاب شما تحت فشار نباشند. ھنگام آزمایش، به شما در بیمارستان لباس مخصوص گان میدھند.
 • قبل از اینکه الکترودی به بدن شما وصل شود، مطمئن شوید که بدن شما تمیز باشد و آغشته به اسپری بدن، روغن، کرم و لوسیون نباشد. ھنگام آزمایش، شما روی یک میز یا تخت پزشکی دراز میکشید تا عضلاتتان تحت فشار نباشند. شما میتوانید از لباس گان استفاده کنید.

الکترومیوگرافی

قسمتی از پوست شما که مورد آزمایش قرار میگیرد، باید تمیز باشد. یک الکترود سوزنی که به وسیله یک سیم به دستگاه ثبت داده‌های عصبی متصل است وارد عضله شما میشود. وقتی الکترودھا وارد عضله شما شد، تحرکات الکتریکی موردنظر شما توسط دستگاه ثبت میشود در حالیکه عضله شما حرکتی نداشته و ثابت است. سپس پزشک و متخصص مورد نظر از شما میخواھد که عضله خود را به آرامی و پیوسته منقبض کنید تمامی این تحرکات الکتریکی توسط دستگاه ثبت میشود. پزشک شما ممکن است چند مرتبه الکترود را در قسمتھای مختلف یک عضله یا در عضله ھای مختلف جا به جا کند تا تحرکات آنھا را ثبت کند. تحرکات الکتریکی عضله مورد نظر در مانیتور تصویری بصورت خطوط مواج و نوسانی نمایش داده میشود و زمانیکه شما عضله خود را منقبض میکنید این تحرکات بصورت صدای خس خس در بلندگوھایی مانند سلاحھای نظامی به گوش میرسد. این نوع تحرکات بصورت ویدیویی ھم میتواند به نمایش در آید. آزمایش ای ام جی به مدت سی الی شصت دقیقه به طول می‌انجامد. ھنگامی که آزمایش به پایان برسد الکترودھا از بدن جدا میشود و آن قسمتھایی از پوست شما که توسط الکترودھای سوزنی مورد آزمایش قرار گرفته است پس از آزمایش پاکسازی خواھد شد.

الکترومیوگرافی برای سلامت عصب و عضله

آزمایشھای سرعت ھدایت پیام عصبی (NCV)

 در این آزمایش پزشک شما چند الکترود صفحه مانند از جنس فلزی نازک بوسیله چسب یا خمیر به پوست شما میچسباند. یک الکترود شوک دھنده بطور مستقیم به عصب شما وصل میشود و یک الکترود ثبت کننده اطلاعات به عضله‌ای وصل میشود که توسط آن عصب ھدایت میشود. چند ارتعاش الکتریکی به سرعت به سیستم عصبی شما وارد میشود و مدت زمانی که طول میکشد تا عضله مورد نظر به این ارتعاشات واکنش نشان دھد نیز ثبت میشود به سرعت واکنش این عضله، سرعت ھدایت پیام عصبی میگویند. برای مقایسه سیستمھای عصبی با یکدیگر، رشته‌های عصبی سمت مخالف بدن در ھمان قسمت مورد آزمایش قرار میگیرند. پس از اتمام آزمایش الکترودھا از بدن جدا میشوند. اگر ھر دو آزمایش سرعت پیام عصبی و ای ام جی با ھم انجام شوند آزمایش ھدایت پیام عصبی زودتر به پایان میرسد. این آزمایشھا (ھدایت پیام عصبی) بسته بر تعداد آزمایشھایی که از عضله‌ها و اعصاب انجام میشوند، بین پانزده دقیقه تا یک ساعت یا بیشتر به طول می‌انجامد.

NCV برای سلامت عصب و عضله

نتایج


پزشک شما میتواند بلافاصله پس از انجام آزمایشھا درباره جزئیات نتیجه آن با شما صحبت کند. پزشک مراقبتھای اولیه یا پزشکی که برای شما آزمایش ای ام جی را تجویز کرده است، در جلسه مشاوره بعدی یک گزارش جامع از نتایج آزمایش با شما در میان میگذارد.

حالت طبیعی آزمایش

 • ای ام جی: آزمایش ای ام جی ھنگامی که عضله بدون حرکت است ھیچ تحرک الکتریکی نشان ندھد. مانیتور تصویری ثبت داده‌ها ھنگام انقباض عضله‌ها خطوط مواج و صافی را نشان دھد.
 • ان سی وی: آزمایشھای ھدایت پیام عصبی نشان میدھد که رشته‌های عصبی پیامھای عصبی الکتریکی را با سرعت طبیعی یا ھمان سرعت ھدایت پیام عصبی به عضله‌ها یا به سمت اعصاب حسی ھدایت میکنند. اعصاب حسی و حرکتی به مغز دستور میدھد تا حواسی مانند درد، لامسه، دما و ارتعاشات را ادراک کند. نحوه ھدایت پیام عصبی در رشته‌های عصبی مختلف، متفاوت است. در مجموع سرعت ھدایت پیام عصبی با کھولت سن افراد کاھش می‌یابد.

حالت غیر طبیعی

 • ای ام جی: تحرکات الکتریکی در عضله ثابت نشان دھد که سیستم انتقال عصب به عضله مورد نظر دچار مشکل شده است. خطوط مواج غیر طبیعی ھنگام انقباض عضله بیانگر اختلال در عصب یا عضله می‌باشد، اختلالاتی مانند دیسک کمر، اسکرولز جانبی آمیوتروفی (ایالسی) یا التھاب عضلانی.
 • ان سی وی: در آزمایشھای ھدایت پیام عصبی، سرعت انتقال پیام عصبی توسط آن عصب از حالت طبیعی کمتر است. سرعت پایین این انتقال ممکن است بخاطر آسیب یک یا چندین رشته عصبی باشد. در مجموع، سرعت ھدایت پیام عصبی با کھولت سن افراد کاھش می‌یابد. نتایجی که از ای ام جی و آزمایش ھدایت پیام عصبی به دست می‌آید در کنار تاریخچه پزشکی، علائم، آزمایش عصب‌شناختی و جسمانی و جواب دیگر آزمایشات شما مورد استفاده قرار میگیرد تا به پزشک شما در پیدا کردن مشکل یا در مشاھده اینکه چگونه یک عارضه در حال تغییر است کمک کند.

آیا این آزمایش درد دارد؟


در طول یک تست ای ام جی زمانیکه یک الکترود سوزنی وارد عضله میشود، شما احتمالاً احساس تیر کشیدن در عضله خود میکنید. بعد از آزمایش شما ممکن است به مدت دو روز جراحت داشته باشید و در عضلاتتان احساس سوزش کنید. اگر درد شما شدیدتر شد یا ورم، التھاب، یا چرک در جای سوزنھا داشتید پزشک خود را مطلع کنید. با آزمایشھای ھدایت پیام عصبی (ان سی وی) شما قادر خواھید بود ارتعاشات الکتریکی را حس کنید. آزمایشات بعضی افراد را مضطرب میکند. به یاد داشته باشید که تنھا جریان الکتریکی با ولتاژ پایین در این آزمایشات به کار میرود و ھر ارتعاش الکتریکی بسیار سریع است (در کمتر از یک آن). اگر ھمچنان بعد از آزمایش احساس درد داشتید یخ یا کیسه یخ در محل التھاب به مدت ده تا بیست دقیقه یکبار بگذارید. یک لباس نازک بین یخ و پوست خود قرار دھید پزشک شما ممکن است به شما دستور مصرف داروھای بدون نسخه مانند استامینوفن یا ایبوپروفن را بدھد. در مصرف داروھا مراقب باشید. تمامی دستورات مصرف روی دفترچه راھنما را بخوانید و رعایت فرمائید.

درد و سلامت عصب و عضله

آیا این آزمایشات ا یمن است؟


آزمایش ای ام جی بسیار ایمن است در برخی جای سوزنھا شما ممکن است دچار کبودی و ورم شوید در نتیجه احتمال بروز عفونت بسیار پایین است. احتمال وجود مشکل با آزمایشھای ھدایت پیامھای عصبی (ان سی وی) وجود ندارد، چیزی داخل پوست شما فرو نمیرود در نتیجه احتمال بروز عفونت بسیار کم است. ولتاژ ارتعاشات الکتریکی به قدری زیاد نیست که باعث صدمه دیدن شما شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
Call Now Buttonتلفن تماس و مشاوره