پوکی استخوان (اوستئوپورز؛ osteoporosis) به معنی خلل و فرج درا (porous) شدن استخوان است که با کاهش توده ی استخوانی و تخریب بافت استخوانی مشخص می شود. پوکی استخوان به شکنندگی و افزایش خطر شکستگی گردن ،استخوان ران ،مهره ها و مچ دست می انجامد.

مردان هم مانند زنان به پوکی استخوان مبتلا می شوند. در چند سال اول بعد از یائسگی از دست رفتن بافت استخوانی با حداکثر سرعت روی می دهد و در سال های بعد از آن با سرعت آهسته تر ادامه می یابد. پوکی استخوان هنگامی ایجاد می شئد که جذب استخوان بسیار سریع روی می دهد یا جایگزین ی استخوان خیلی آهسته صورت می گیرد.

نکـته

. احتمال بروز پوکی استخوان در صورتی که توده ی استخونی در طول سال های استخوان سازی به حد اکثر نرسد بیشتر است.

پوکی استخوان ممکن است به حدی شدید شود که حتی فشارهای خفیف مانند خم شدن، بلند کردن جسم نسبتاّ سنگین (مانند جاروبرقی) و سرفه کردن موجب شکستگی آن شوند.

در پوکی استخوان تراکم مواد معدنی استخوان کاهش پیدا می کند، ساختار میکروسکوپی استخوان تخریب می شود و مقدار و نوع پروتئین های غیر کلاژنی استخوان تغییر می کند.

بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، پوکی استخوان در خانم ها عبارت است از کاهش تراکم استخوان به میزان 2/5 انحراف معیار پایین تر از حداکثر توده ی استخوانی ( مقدار میانگین در یک زن 20 ساله ی سالم ).

واژه ی «پوکی استخوان تثبیت شده» شکستگی ناشی از شکنندگی را شامل می شود. پوکی استخوان بیش از همه در زنان یائسه روی می دهد ولی ممکن است در صورت وجود اختلالات هورمونی وسایر بیماری های مزمن یا در نتیجه مصرف دارو ها ، به ویژه گلوکوکورتیکوییدها ( کورتون ) ها نیز ایجاد شود .

پوکی استخوان می تواند به نحو چشمگیری بر امید به زندگی و کیفیت زندگی تأثیر بگذارد.