post_image

این شیوه درمانی با کشف خاصیت Electro Magnetism شکل تازه ای به خود گرفت به نحوی که امروزه با دستگاههای مختلف، سعی در استفاده بهینه از خواص درمانی آن می کنند.

اثراتی که این امواج در ایجاد تعادل یونی در دو طرف غشاء سلولی که به علت پاتولوژی دچار اختلال در تبادل یونی و نیز اختلال عملکرد شده است دارد. می تواند بسیاری از پاتو لوژی های رایج را به راحتی و بدون هیچ عوارض جانبی درمان کند.

جهت آشنایی با دیگر کاربرد های دستگاه مگنت تراپی فیلم آموزشی زیر را حتما مشاهده کنید.

کاربرد دستگاه مگنت تراپی در بیماریها

Share →